Одржувач на Програмска Опрема – Пробиштип

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите.

За потребите на наш клиент, реномирана фабрика за производство на широк спектар на батерии и акумулатори, бараме:

Одржувач на програмска опрема  – Пробиштип

 Опис на работното место:

 • вршење на најсложено одржување на програмска опрема и уреди -исправувачи (дијагностицирање на грешки, замена на неисправни делови, поправка) во согласност со упатствата за работа и технологијата за одржување
 • тест за правилно работење на уредот
 • соработка при решавање на технички и технолошки проблеми на програмската опрема, машини и уреди
 • проучување на информациските системи со цел континуиран и сеопфатен развој на оваа активност во компанијата
 • аналитичка оцена на постојните информациски ситеми, развој на нови програмски продукти и барање можност за пренесување на информатичките текови на компјутер
 • извршување на работи за обликување технолошки постапки за програмирање и координација на спроведувањето на програмирањето
 • водење на пропишана евиденција и документација
 • внимава да се спречат штетните влијанијакои влијаат на животната средина
 • превзема соодветни мерки за заштита на животната средина
 • И други задачи дадени од претпоставениот кои се во согласност со законските регулативи

Квалификации:

 • Високо образование, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство;
 • Релевантно работно искуство на слични или исти позиции минимум 2 години;
 • Техничко познавање и одлично зборување на Англиски Јазик
 • Одлично познавање на работа со компјутери и MS Office;
 • Добро познавање на релевантни закони и професионални стандарди, вклучително и постапки за добивање дозволи за увоз на материјали;
 • Одлични вештини за комуникација и презентација;
 • Способност за работа во тим, управување со луѓе и процеси;
 • Фокус на резултати;
 • Одлична деловна култура, динамика, самоиницијатива;
 • Одговорност за изведба на планираните работи;
 • Одговорност за чување на личните податоци и деловни тајни, како и угледот на компанијата.

Понуда/Плата:  Компетитивна

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Ѓ-ѓа Јулијана Миновска на +389 71 370 151 (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com 


Пробајте го The HeadHunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплицирате

Процесен Инженер – Пробиштип

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите.

За потребите на наш клиент, реномирана фабрика за производство на широк спектар на батерии и акумулатори, бараме:

Процесен Инженер  – Пробиштип

 Опис на работното место:

 • Врши секојдневен надзор над работата на производствениот процес
 • Врши дневна анализа на резултатите од анализите според инсталираниот електронски систем;
 • Врши тестирање и имплементација на нови методи и производи во производство и изработка на сосдветна документација;
 • Организирање на start up на нови производни линии и процеси
 • Воведување на новина по налог на претпоставениот
 • Комуникација со производителите на опрема за работа, во врска со тековните проблеми во производството
 • Учествува во изборот на набавка на нова опрема
 • Се грижи за сопствената безбедност и здравје и за безбедноста и здравјето на другите
 • Почитување на правилата за правилно носење и употреба на опрема за лична заштита при работа
 • Почитување на пропишаните мерки за правилно користење на средствата за работа
 • Почитување на сите внатрешни акти
 • Се грижи за функционирањето на системот за управување со квалитетот
 • Почитување на барањата за заштитата на животната средина
 • Внимава да се спречат штетни влијанија врз животната средина
 • Презема соодветни мерки за заштита на животната средина
 • и други задачи дадени од претпоставениот кои се во согласност со законските прописи.

Квалификации:

 • Високо образование, Техничко инженерство;
 • Релевантно работно искуство на слични или исти позиции минимум 2 години;
 • Одлично познавање на AUTOCAD
 • Техничко познавање и одлично зборување на Англиски Јазик
 • Одлично познавање на работа со компјутери и MS Office;
 • Добро познавање на релевантни закони и професионални стандарди, вклучително и постапки за добивање дозволи за увоз на материјали;
 • Одлични вештини за комуникација и презентација;
 • Способност за работа во тим, управување со луѓе и процеси;
 • Фокус на резултати;
 • Одлична деловна култура, динамика, самоиницијатива;
 • Одговорност за изведба на планираните работи;
 • Одговорност за чување на личните податоци и деловни тајни, како и угледот на компанијата.

Понуда/Плата:  Компетитивна

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Ѓ-ѓа Јулијана Миновска на +389 71 370 151 (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com 


Пробајте го The HeadHunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплицирате

Стручен Соработник за Набавки – Пробиштип

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите.

За потребите на наш клиент, реномирана фабрика за производство на широк спектар на батерии и акумулатори, бараме:

Стручен Соработник за Набавки  – Пробиштип

 Опис на работното место:

 • Ја следи или организира работата за набавка на специфични производи;
 • Го следи редослед и постапка за набавка на производи, критериуми и норми за плаќање при набавка, ги следи и се согласува со налозите за плачење на добавувачите;
 • Го следи статусот (залихите) на магацинскиот попис на целиот асортиман на производи;
 • Ја следи набавната политика (фреквенција на нарачки, цел, големина, време на испорака, оптимална залиха во магацинот) земајќи ги предвид промените и сезонските варијации и другите потребни фактори;
 • Врши редовна анализа на статистичките податоци во врска со набавката на групата производи и одделни материјали набавени од Службата и предлага корекции и измени на политиката за набавки врз основа на резултатите од оваа анализа;
 • Дава предлози на одговорните во Службата за набавка на одредени стоки;
 • Контролира и обезбедува подготовка за склучување договори со производители и добавувачи, преговара за условите и рокот за испорака;
 • Преговара и обезбедува најисплатливи и поволни услови за плаќање;
 • Ги следи побарувањата од производителите и добавувачите за исполнување на договорните обврски на Друштвото, ги следи договорите и преговара со нив за промени во условите на договорите за соработка;
 • Постојано подготвува алтернативи за помалку скапи и попрофитабилни набавки;
 • Обезбедува соодветна евиденција, одржување и чување на документацијата во својата служба (бази на податоци, договори, овластувања и сл.);
 • Одржува добри работни односи во рамките на внатрешниот работен тим;
 • Обезбедува режим за заштита на деловните тајни од страна на вработените во Службата;
 • Спроведување на релевантните процеси на системот за управување со квалитетот (QM) на организацијата;
 • Обезбедување и следење на валидноста на соодветните дозволи за увоз и извоз на материјали, комуникација со релевантни институции (во врска со добивање и продолжување на дозволата за увоз и извоз на суровини и секундарни суровини, транспорт на опасни материјали …);
 • Решавање на жалби со Добавувачи.
 • Почитување на правилата за правилна селекција на отпад
 • Почитување на сите внатрешни акти
 • Почитување на барањата за заштитата на животната средина
 • И други задачи дадени од претпоставениот кои се во согласност со законските прописи.

Квалификации:

 • Високо образование, Економски факултет;
 • Релевантно работно искуство на слични или исти позиции минимум 4 години;
 • Одлично познавање на Англиски Јазик ( поседување меѓународен сертификат C1 / C2 за англиски јазик)
 • Познавање на втор странски јазик
 • Одлично познавање на работа со компјутери и MS Office;
 • Добро познавање на релевантни закони и професионални стандарди, вклучително и постапки за добивање дозволи за увоз на материјали;
 • Одлични вештини за комуникација и презентација;
 • Способност за работа во тим, управување со луѓе и процеси;
 • Фокус на резултати;
 • Одлична деловна култура, динамика, самоиницијатива;
 • Одговорност за изведба на планираните работи;
 • Одговорност за чување на личните податоци и деловни тајни, како и угледот на компанијата.

Понуда/Плата:  Компетитивна

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Ѓ-ѓа Јулијана Миновска на +389 71 370 151 (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com 


Пробајте го The HeadHunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплицирате

ТЕХНОЛОГ – Пробиштип

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите.

За потребите на наш клиент, реномирана фабрика за производство на широк спектар на батерии и акумулатори, бараме:

ТЕХНОЛОГ – Пробиштип

 Опис на работното место:

 • Спроведува секојдневен надзор над работата на производствениот процес
 • Врши дневна анализа на резултатите од анализите според електронскиот систем;
 • Тестира и спроведува нови методи и производи во производството и изработува релевантна документација;
 • Се грижи за функционирањето на системот за управување со квалитетот
 • Организирање на start up на нови производни линии и процеси
 • Воведувa новитет по налог на претпоставениот
 • Комуникација со производителите на опрема за работа, во врска со тековните проблеми во производството
 • Учествува во избор на набавка на нова опрема
 • Грижете се за сопствената безбедност и здравје и за безбедноста и здравјето на другите
 • Почитување на правилата за правилно носење и употреба на опрема за лична заштита при работа
 • Почитување на пропишаните мерки за правилно користење на средствата за работа
 • Почитување на сите внатрешни акти
 • Почитување на барањата за заштитата на животната средина
 • Внимава да се спречат штетни влијанија врз животната средина
 • Презема соодветни мерки за заштита на животната средина
 • И други задачи дадени од претпоставениот кои се во согласност со законските прописи.

Квалификации:

 • Пожелно образование VII степен, Teхничко технолошка струка;
 • Релевантно работно искуство на слични или исти позиции минимум 2 години;
 • Одлично познавање на работа со компјутери и MS Office;
 • Одлични вештини за комуникација и презентација;
 • Способност за работа во тим;
 • Фокус на резултати;
 • Одлична деловна култура, динамика, самоиницијатива;
 • Одговорност за изведба на планираните работи;
 • Одговорност за чување на личните податоци и деловни тајни, како и угледот на компанијата.

Понуда/Плата:  Компетитивна

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Ѓ-ѓа Јулијана Миновска на +389 71 370 151 (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com 


Пробајте го The HeadHunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплицирате