The Headhunter Karriera LLC në bashkëpunim me Kolegjin “Pjetër Budi” zhvillon një anketë mbi ndikimin e liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë

The Headhunter Karriera LLC, kompania lidere në fushën e rekrutimit dhe shërbimeve profesionale të Burimeve Njerzore në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, në bashkëpunim me Kolegjin “Pjeter Budi” po zhvillon një anketë mbi ndikimin e mundshëm të liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë. Anketa ka për qëllim të kuptojë rreziqet dhe përfitimet e mundshme të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian (BE) në tregun e punës në Kosovë.

Liberalizimi i vizave është një proces që lejon qytetarët e një vendi të udhëtojnë drejt BE-së për periudha të shkurtra pa pasur nevojë për vizë. Ky proces zakonisht shihet si një zhvillim pozitiv pasi lehtëson lëvizshmëri më të madhe dhe integrim ekonomik midis vendeve. Megjithatë, ka shqetësime se liberalizimi i vizave mund të ketë ndikime negative në tregun e punës në Kosovë, veçanërisht në lidhje me mungesën e fuqisë së kualifikuar punëtore, zbatimin e ligjit të punës dhe qasjen e punëdhënësve ndaj punëtorëve.

Hulumtimi nga The Headhunter Karriera LLC synon të kuptojë më mirë këto shqetësime dhe të identifikojë zgjidhjet e mundshme për të zbutur çdo ndikim negativ të liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë. Anketa mbulon një sërë temash, duke përfshirë njohuritë e të anketuarve për liberalizimin e vizave dhe vizave të punës, opinionet e tyre mbi ndikimin e mundshëm të liberalizimit të vizave në tregun e punës dhe shqetësimet e tyre në lidhje me shfrytëzimin e punëtorëve dhe zbatimin e ligjit të punës.

Ky hulumtim gjithashtu mbledh të dhëna demografike për të anketuarit, duke përfshirë nivelin e tyre arsimor, moshën, profesionin dhe nëse ata jetojnë në zona urbane apo rurale. Këto të dhëna do të ndihmojnë për të siguruar që rezultatet e anketës janë përfaqësuese të popullatës në tërësi dhe mund të ndihmojnë në krijimin e politikave të përshtatura për nevojat dhe rrethanat specifike të grupeve të ndryshme brenda tregut të punës në Kosovë.

Rezultatet e këtij hulumtimi do të përdoren për të informuar zhvillimin e politikave dhe përpjekjet e avokimit që synojnë të sigurojnë se përfitimet e mundshme nga liberalizimi i vizave janë maksimalizuar duke minimizuar çdo ndikim negativ në tregun e punës në Kosovë. Rezultatet e këtij hulumtimi do të publikohen në web faqen www.theheadhunter.com dhe gjithëashtu do të ndahen me të gjitha palët e interesuara.
Për të marrë pjesë në hulumtimin mbi ndikimin e liberalizimit të vizave në tregun e punës në Kosovë, ju lutemi klikoni në këtë link ANKETA