Kosovo, Prishtina

KRYESHEF EKZEKUTIV

October 23, 2020

Job Description

KRYESHEF EKZEKUTIV – PRISTINA

Deyrat dhe përgjegjësitë

 • Kryeshefi Ekzekutiv i bankës është përgjegjës për ligjshmërinë e veprimtarisë së

bankës dhe zbatimin e strategjisë së përcaktuar afariste të bankës;

 • Përfaqëson bankë dhe vepron si agjent i saj;
 • Zbaton vendimet e mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve, komitetit të auditimit dhe bordit të drejtorëve;
 • Organizon dhe menaxhon veprimtaritë e bankës;
 • Merr vendime për të gjitha çështjet të cilat nuk janë në kompetencë të mbledhjes

 së përgjithshme të aksionarëve, komitetit të auditimit dhe bordit të drejtorëve të

një banke;

 • Kryen funksione tjera në përputhje me ligjin, aktin e themelimit të bankës dhe

aktet tjera të përgjithshme;

 • Kryeshefi ekzekutiv mund t’ua delegojë të tjerëve një pjesë të kompetencave të

tij.

 • I punësuari i raporton drejtpërdrejt Bordit të Drejtorëve të Bankës;
 • I Punësuari ka për obligim që, Bordit të Drejtorëve, ti ofroj në dispozicion të plotë

dhe të shpejtë, të gjitha informatat në lidhje me afarizmin e Bankës;

 • I Punësuari ka për obligim që të veprojë në përputhje me udhëzimet e ligjshme të
 • dhëna nga ana e Bordit të Drejtorëve;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Bordi i Drejtorëve;
 • Niveli i lartë i shkollimit, preferuar niveli master në administrim biznesi dhe

menaxhment;

 • Njohuri të avancuara dhe të thella të sektorit bankar;
 • Njohuri të mira të qeverisjes korporatave, ligjeve dhe rregullave në fuqi;
 • Së paku 10 vite përvojë pune në sektorin bankar, 5 vite përvojë në pozita

udhëheqëse/ekzekutive me theks të veçantë në fushën e zhvillimit te biznesit;

 • Aftësi të avancuara analitike, zgjedhje të problemeve dhe marrje të vendimeve;
 • Njohuri të mira të ambientit makro ekonomik në Kosovë, përfshirë performancën

e industrive;

 • Aftësi të shkëlqyera të udhëheqjes, menaxhimit të kohës dhe komunikuese
 • Aftësi për të performuar dhe menaxhuar nënpresion dhe afate kohore;
 • Vëmendje të skajshme në detaje.

KOMPETENCAT KYÇE  

 • Integriteti dhe Besimi.
 • Përcaktimi I prioriteteve.
 • I/e orientuar drejtë zgjedhjes së problemeve.
 • Planifikimi.
 • I/orientuar drejt rezultateve.

PAGESA:       Shumë konkurruese

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: k.qorraj@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Kreshnik QORRAJ në numrin e telefonit +383 44 22 44 66 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 23.10.2020

Provo suksesin me The HeadHunter!

Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

APPLY ONLINE →

Apply for this position
Please fill all the required fields,
so we can get back to you, Thank you for your interest.