Shqiperia, Tirana

INXHINIER KANTIERI

May 18, 2020

Job Description

Në emër të një prej klientëve tanë, një kompani konstruksioni, po kërkojmë në Tiranë:

INXHINIER NDERTIMI/KANTIERI

Përgjegjësitë kryesore:

 • Detajon preventivin e objektit, vendos perparesite dhe ndjek ne menyre te vazhdueshme realizimin e tyre.
 • Vlereson nevojat dhe problemet per ceshtjet teknike qe kerkojne zgjidhje per mbarevajtjen e punimeve, drejton dhe propozon menyrat dhe format e zgjidhjes se tyre
 • Identifikon risqet kryesore ne realizimin e projektit dhe i raporton ato tek Administratori
 • Realizon dhe mban pergjegjesi per te gjithe detyrat e tjera qe i ngarkohen
 • Pergjegjesite e vecanta.
 • Para fillimit te punimeve analizon projektin dhe detajon preventivin, per te bere te mundur kalkulimin e nje kosto paraprake te objektit.
 • Eshte pika e pare e kontaktit me Inxhiniret qe jane ne kantier dhe pervec suportit teknik te nevojshem, perfshihet dhe ne procesin e kontrollit financiar/teknik qe ben nje monitorim konstant te ecurise se projektit.
 • Mban pergjegjesi per detajimin e sakte te preventivit duke perfshire te gjithe zerat e domosdoshem qe do jene pjese e objektit sipas specifikimeve teknike, por duke ruajtur dhe standardet qe aplikon kompania.
 • Ndjek ecurine e punimeve ne kantier, duke ndertuar paralelisht ne Autocad projektin, me ane te cilit ri-konfirmon volumet e punimeve te kryera konform preventivit.
 • Jep sqarime dhe instruksione te vazhdueshme per te ndihmuar Inxhinierin ne kantier mbi zbatimin e projektit dhe kushteve teknike.
 • Ne kordinim me strukturat e tjera te kompanise, identifikon materialet, pajisjet dhe makinerit e nevojeshme per realizimin e projektit.
 • Ndjek dhe (raporton ne rast evidentimi te harxhimit jashte normave te materialeve ) mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper
 • Eshte pergjegjes per pergatitjen e situacioneve mujore faktike dhe atyre progressive.
 • Monitoron koston e projektin duke bere analize kosto per te gjithe produktet dhe sherbimet.
 • Eshte pergjegjes per identifikimin e zerave qe tejkalojne ne cmime dhe sasi preventivin fillestar te ndertuar.
 • Krahasimi i furnizimeve me inventaret fizike mujore, per te evidentuar saktesite e librezave te masave.

Kërkesat e profilit:

 • Të ketë mbaruar Fakultetin per Inxhinieri Civile (ndërtimi) + Master.
 • Të ketë të paktën mbi 3 vjet eksperiencë pune ne projekte civile kryesisht infrastrukutre (rruge, ura, rikonstruksione etj).
 • Të ketë njohuri të Gjuhës Angleze.
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve teknike që aplikohen për kompanitë e ndërtimit.
 • Të ketë aftesi menaxheriale, te jete i komunikueshem, te kete aftesi deleguese dhe te jete i afte ne vendosjen e prioriteteve.
 • Të përdorë mirë programet Autocad dhe Microsoft office.
 • Mobiliteti eshte I rendesishem.
 • Eksperienca ne Turnkey projects eshte avantazh.

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e telefonit +355 68 203 3430  (nga Hëna në të Premte) jo më vonë se data 18/05/2020. 


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

APPLY ONLINE →

Apply for this position
Please fill all the required fields,
so we can get back to you, Thank you for your interest.